Steun ons en help Nederland vooruit

Behoud het groen en bouw alleen op bestaande plekken

De ruimtelijke contouren binnen Gooi en Vechtstreek zijn strikt. Veranderingen moeten voor wat betreft D66 alleen plaatsvinden in bestaand stedelijk gebied. De kwaliteit van het Gooi is de onbebouwde ruimte. Die kwaliteit willen we behouden. Ook in en om Huizen. Geen woningbouw of infrastructurele werken in of aan de randen van natuur (bos, heide, water, weiland).
D66 Huizen zegt: “niet uitbreiden maar inbreiden”. Als woningbouw nodig is, moet dat plaatsvinden op plekken waar al gebouwen staan. Soms is een verbetering van de bebouwde ruimte nodig. Dit kan betekenen dat bedrijfsruimte plaats maakt voor woningbouw. Uitbreiding van het aantal woningen kan uitsluitend worden ontwikkeld op voormalige industrieterreinen of bouwlocaties. D66 wil dat de gemeente dit gemakkelijker gaat maken door bij nieuwbouw al rekening te laten houden in zowel de vergunningverlening als in de daadwerkelijke bouw met mogelijke andere toekomstige toepassingen. Bij leegstand in kantoorcomplexen en op bedrijventerreinen moet de gemeente bekijken of deze locaties als woningbouwlocatie geschikt en wenselijk zijn. D66 geeft er de voorkeur aan bestaande bouw te transformeren boven eventuele nieuwbouw. Dit is goed voor de leefbaarheid en vaak ook duurzamer.
Ook kan gedacht worden aan kleinschalige bedrijfsgebonden woningen bij of langs bedrijventerreinen. Her-, ver, en nieuwbouw moet niet plaatsvinden ter vulling van de gemeentelijke portemonnee, maar omwille van het voldoen aan een maatschappelijke behoefte.

Laatst gewijzigd op 6 februari 2014