Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 4 juli 2019

Algemene Beschouwingen juli 2019

Op 4 juni 2019 heeft D66 fractievoorzitter Karin van Werven in de eerste termijn van Algemene Beschouwingen haar visie over Huizen gegeven:

Zojuist hebben we de jaarrekening over 2018 kunnen vaststellen en evenals vorig jaar zien we dat Huizen een positief resultaat heeft behaald. De vermogenspositie is weliswaar gedaald, maar volgens de accountants is dit nog ruimschoots toereikend om de op dit moment bekende plannen en de daaraan verbonden risico’s af te dekken.

Dat is goed nieuws, maar helaas ziet de toekomst er wat zorgelijker uit. Het lijkt erop dat we de komende jaren fors minder geld kunnen verwachten uit het gemeentefonds van het Rijk.
Dat betekent dat bij ongewijzigd beleid de structurele uitgaven en inkomsten voor de komende jaren niet meer in evenwicht zijn. We moeten dus zuinig zijn met onze structurele uitgaven in de komende jaren. Aan de andere kant lijkt het erop dat Den Haag wel heel makkelijk bezuinigt op de gemeentelijke uitgaven, terwijl er juist op gebied van Sociaal Domein en de energietransitie hoge uitgaven te verwachten zijn. Het is dus belangrijk dat we allemaal bij onze eigen partijen in Den Haag blijven aankloppen en zeggen dat het zo niet langer kan. Vooral op gebied van de jeugdzorg en de WMO voorzieningen hopen we dat Den Haag over de brug komt met extra financiële ondersteuning.

Het nieuwe college begon in 2018 met veel mooie ambities. Het is goed om te zien dat er het afgelopen jaar veel werk is gemaakt van de uitvoering van die ambities.

Bijvoorbeeld op het gebied van het sociaal domein waar een nieuw beleidsplan sociaal domein is gekomen, waarbij nog meer wordt ingezet op preventie en schuldhulpverlening. Waarbij wordt uitgegaan van de zelfredzaamheid van mensen, maar waarbij kwetsbare inwoners kunnen rekenen op een gemeentelijk vangnet. Voor kinderen die in armoede opgroeien is de kindregeling ontwikkeld, waarbij er digitaal op basis van een puntensysteem kan worden gekozen voor een sport, een culturele activiteit, schoolspullen of andere zaken waaraan behoefte is voor het kind of de jongere. Er is een actieplan jeugdwerkloosheid gemaakt met als doel binnen 4 jaar 254 jongeren in de leeftijd van 16 tot 27 aan het werk te helpen.

Het gaat goed met de werkgelegenheid in de regio, maar toch hebben mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt nog grote moeite om een passende baan te vinden. Het is belangrijk dat het college er werk van maakt om ook hen aan de slag te helpen.

Op het gebied van onderwijs zien we dat het Erfgooierscollege is begonnen met de voorbereidingen voor de nieuwbouw van een bijna energie neutrale school en het lijkt erop dat ook de Dr. Maria Montessorischool nog dit jaar kan gaan starten met de nieuwbouw.

In het collegeprogramma vroegen wij extra aandacht voor volwasseneducatie. Dat is ruimschoots gelukt. De nieuwe aanbieders voor volwasseneducatie hebben zoveel inwoners kunnen bereiken en kunnen motiveren om deel te nemen aan een educatietraject dat het budget voor 2019 nu al op is. Complimenten voor de enorme verbeterslag in de communicatie! Wel is het natuurlijk belangrijk dat ook de rest van het jaar de inwoners die echt dringend behoefte hebben aan scholing om vervolgens aan het werk te kunnen, nog steeds worden geholpen. Maar wij begrijpen van de wethouder dat ook hier weer maatwerk zal worden toegepast.

Het vergroten van de veiligheid en het veiligheidsgevoel is ook een duidelijke ambitie van het college. We zien meer boa’s op straat en er is meer communicatie met de inwoners. Wij zijn te spreken over de dadergerichte aanpak op gebied van loverboys, drugs-en drankdealers met een gericht lik-op-stuk beleid. Aangiftebereidheid is in Huizen hoger dan gemiddeld landelijk. Dat willen we zo houden, maar wat wel belangrijk is, dat inwoners het vertrouwen hebben dat als zij aangifte doen, er ook iets mee gedaan wordt. Communicatie hierover is cruciaal.

In november vorig jaar heb ik met u nagedacht over een lange termijnvisie voor Huizen. Een visie, een droom, een ideaalbeeld.

Ik had het over het vliegwieleffect van De Krachtcentrale en dat steeds meer creatieve ondernemers en kleine technische bedrijfjes zich in Huizen wilden vestigen vanwege het goede vestigingsklimaat en de prettige samenwerking met de gemeente.

Ik had het over energie neutrale huizen en bedrijven.

Ik had het over een gezellige haven en kust waar altijd wat te doen was en een prachtig Huizer museum

Maar behalve een toekomstvisie was het natuurlijk ook een oproep om in 2019 al voor te sorteren op die mooie toekomst.
Op sommige gebieden zijn we goed op weg.

Zo hebben we na lang praten met veel inwoners een mooie kustvisie waar goede ideeën in staan voor een prachtige haven en kust. In de komende periode zullen we keuzes moeten maken wat we als eerste willen gaan realiseren en wat we als stip op de horizon uiteindelijk willen bereiken en die visie gaat ons daar zeker bij helpen.

Op het gebied van duurzaamheid en de energietransitie zetten we ook verdere stappen met een gasloos bouwproject, scholen die gebouwd worden via de BENG norm en met de pilotwijk Stad en Lande waar de gemeente met de inwoners in gesprek is over de energietransitie met een routekaart naar een aardgasvrije toekomst. Maar ook de operatie steenbreek en de vergroening van de wijken staat nog steeds op de agenda. Dat is belangrijk om wateroverlast in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen.

Participatie staat hoog op de agenda van dit college en in het afgelopen jaar zijn de inwoners van Huizen dan ook nauw betrokken geweest bij het nadenken over het sociaal domein beleidsplan, de kustvisie, over de energietransitie, over mobiliteit, maar ook bijvoorbeeld bij de manier waarop het Bad Vilbelpark zou moeten worden gerenoveerd. Het aantal deelnemers aan deze bijeenkomsten is hoog en dat is goed om te zien.

Inwoners willen graag meepraten over de inrichting van hun eigen buurt. Bij de bijeenkomsten over het Bad Vilbelpark was men het over een aantal dingen roerend eens. Het park moet mooi groen blijven en iedereen wil af van de hondenpoep en de reuze Berenklauw. En gelukkig luistert Huizen naar die wensen. Mede op verzoek van de raad is er haast gemaakt met de aanpak van de overlast van invasieve exoten zoals de Japanse duizendknoop en de reuze Berenklauw. Een delegatie van de raad heeft vorige week tijdens een fietstocht langs de voormalige plekken van deze invasieve exoten zelf kunnen constateren dat dit op een zeer grondige manier gebeurt. Vaak ook in samenwerking met de inwoners. We weten ook dat het een kwestie is van lange adem om de exoten helemaal uitgeroeid te krijgen, maar de eerste tekenen zijn positief.

We hopen dat we dat uiteindelijk ook kunnen zeggen over het terugdringen van het fonteinkruid, zodat er weer lekker gevaren kan worden op het Gooimeer.

En dan toch maar weer even terug naar die lange termijnvisie.

Om die goed te kunnen vaststellen, moet we ook met elkaar vaststellen wat onze identiteit is. Wat is onze geschiedenis, wat vinden we belangrijk, wat willen we behouden en wat willen we anders.

Als we het hebben over toerisme en de aanleg van riviercruiseschepen, en de Zuiderzeeroute die door Huizen loopt, wat willen we daar dan verder mee? Wat willen we bereiken met dat toerisme? De winkeliers en de horeca ondersteunen? En hoe gaan we dat dan voor elkaar krijgen?

De kustvisie probeert op een deel van die vraag al antwoord te geven, de kunst en cultuurnota, zal daarop moeten aanhaken.

De raadscommissie kunst en cultuur heeft naar aanleiding van het raadspodium met veel mensen gesproken en heeft ook het kunst en cultuurbeleid van de afgelopen periode geëvalueerd. Nu is het zaak om in de komende maanden keuzes te maken. Houden we alles bij het oude of hebben we meer ambitie en willen we daar dan ook extra geld aan besteden? Lastige keuzes, vooral als het om geld gaat.

Ik wil u even meenemen naar het stadje Sigtuna. Sigtuna is het oudste stadje van Zweden en bestaat sinds het jaar 970. Het was eeuwenlang een belangrijke stad. Een stad van Vikingen, Runes en koningen. In de 17e en 18 eeuw werden rond Sigtuna nog kastelen en een klooster gebouwd, maar begin twintigste eeuw gaat het fout. Het stadje heeft te weinig te bieden en veel inwoners trekken weg uit de stad.

Eind twintigste eeuw kan Koning Carl Gustaf het niet langer aanzien. Hij had nog goede herinneringen aan zijn kostschooltijd in Sigtuna. Aangezien in 1962 Arlanda airport is geopend en er in de directe omgeving nieuwbouwwijken en bedrijvigheid is ontwikkeld, ziet hij toeristische potentie voor het stadje. In samenwerking met het stadsbestuur wordt een renovatie en revitalisatieplan bedacht. Oude huizen worden opgeknapt en in de oorspronkelijke stijl teruggebracht, de kustlijn wordt zeer grondig aangepakt en er komt een museum. Dat kost veel geld. Maar het resultaat is wel, dat Sigtuna nu anno 2019 op de kaart staat als een belangrijke toeristische trekpleister in Zweden en dat het weer een welvarende stad is, met gezellige winkels, barretjes, restaurants en hotels.

Huizen is natuurlijk geen Sigtuna. Het voorzieningenniveau is prima op orde en Huizen staat te boek als een welvarende gemeente. Maar wat zijn verder de ambities?

Huizen heeft een rijke historie. Van Erfgooiers, tot vissersdorp naar kaasventers en bouwers. En wat is de volgende stap? Staat Huizen over tien jaar in de Loneley Planet als het pittoreske vissersdorp onder de rook van Amsterdam, waar buitenlandse toeristen graag een dag de grote stad voor verlaten? Om een wandeling te maken door de historische dorpskern of een fietstocht langs de beeldenroute.

Heeft Huizen dan een museum waar de rijke historie van Huizen en het Gooi op een moderne manier kan worden getoond? Vinden winkeliers en horecaondernemers Huizen zo interessant dat ze zich graag willen vestigen in Huizen?

Vinden toeristen het zo gezellig in het dorp, aan de Havenstraat en aan de kust, dat ze besluiten om nog maar wat langer te blijven en ’s avonds ook nog een hapje te blijven eten?

Dat zijn de vragen waar we in de komende maanden antwoord op moeten geven.

Want een toeristische trekpleister worden we niet met alleen een Havendag en een Huizerdag, zelfs al wordt daar het prachtigste concert gegeven.

Willen we echt een toeristische trekpleister worden, dan horen daar keuzes bij die geld kosten, voor de kustzone, maar bijvoorbeeld ook voor een Huizer museum in een gebouw dat voldoende ruimte biedt voor interactieve vaste- en wisseltentoonstellingen over het erfgoed van de regio. Met ruimte voor een hapje en drankje.
Bijvoorbeeld ook voor een klein openlucht theater waar in de zomer structureel mooie voorstellingen kunnen plaatsvinden.
Bijvoorbeeld voor een mooie beeldenroute langs goed onderhouden beelden.

Kortom zijn we bereid dat geld ook te betalen en de kost voor de baat uit te laten gaan of willen we dat niet en laten we onze toeristische ambities varen?